About Us
ปี   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งใหม่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งใหม่ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
2. ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
6. แบบแสดงความจำนงขอรับ (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
2. ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
6. แบบแสดงความจำนงขอรับ (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2565 ดาวน์โหลด
2. ประวัติกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (EFORL-W5) ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (EFORL-W6) ดาวน์โหลด
6. สารสนเทศเรื่องการจัดสรรหุ้น ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
10. แบบแสดงความจำนงขอรับ (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
11. ขั้นตอนและวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
3. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
8. ขั้นตอนและวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
2. ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
6. แบบแสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
2. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
5. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
3. สารสนเทศของ บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
8. ขั้นตอนและวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
2. ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
6. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
3. ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
4. ประวัติโดยย่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
8. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ดาวน์โหลด
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”) ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“EFORL-W4”) ดาวน์โหลด
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
4. สารสนเทศของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สารสนเทศบัญชี 1 และสารสนเทศบัญชี 2) ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดเบื้องต้นที่สำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”) ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของWCIH (WCIH-ESOP) ดาวน์โหลด
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2557 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. แผนทีแสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด