About Us

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

15 พฤษภาคม 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

08 เมษายน 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

19 กรกฎาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

30 เมษายน 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

09 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

10 กรกฎาคม 2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

05 พฤศจิกายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

22 เมษายน 2562

Public Presentation ไตรมาส 3/2561

22 พฤศจิกายน 2561

Public Presentation ไตรมาส 2/2561

28 สิงหาคม 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

21 พฤษภาคม 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

30 เมษายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

14 ธันวาคม 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

13 มิถุนายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

27 เมษายน 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

31 มีนาคม 2559

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

13 พฤศจิกายน 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

15 มิถุนายน 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

22 เมษายน 2558

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

13 สิงหาคม 2557