About Us

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น %
1.  นาย วิชัย ทองแตง 636,668,272 15.93
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 104,580,698 2.62
3.  น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน 102,800,000 2.57
4.  นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 67,252,500 1.68
5.  นาย อนันตชัย ประมวลโชค 62,823,940 1.57
6.  นาง วิษณี ยิม 50,046,000 1.25
7.  นาย พลฤทธิ์ กองสุวรรณ 43,100,000 1.08
8.  นาง พิชมญชุ์ แสงเจริญรัตน์ 40,748,000 1.02
9.  นาย สัจจานันท์ เทพเจริญ 38,000,000 0.95
10.  นาย จักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ 37,237,180 0.93