About Us

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น %
1. นาย วิชัย ทองแตง 6,366,682,716 16.45
2. นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 5,620,000,000 14.52
3. DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0021800435 2,400,000,000 6.20
4. ร.อ. ชาคริต ศึกษากิจ 1,765,128,400 4.56
5. นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์ 1,087,283,733 2.81
6. นาย โกศล วรฤทธินภา 1,025,000,000 2.65
7. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 897,743,210 2.32
8. นาง ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์ 729,362,587 1.88
9. นาย อนันตชัย ประมวลโชค 627,130,400 1.62
10. นาง ปิ่นปินัทธ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 574,712,644 1.48