About Us

สารจากประธานกรรมการ

  Signature Mr. Preecha Nuntnarumit
  นายปรีชา นันท์นฤมิต
  ประธานกรรมการ
  (26 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)

  Signature Mr.Teerawut
  นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  (8 สิงหาคม 2556 - 15 พฤษภาคม 2561)

  ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทเผชิญกับปัญหาสำคัญระลอกใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยประสบมา ด้วยปัญหาสำคัญสามปัจจัย คือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว การชะงักการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (Disruption Change) ของตลาดรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค และกระแสเงินสดที่มีจำกัดของกิจการ

  สำหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีและต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากกรณีสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐได้รับงบประมาณล่าช้าก็ตาม ทั้งนี้บริษัทมีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและเรือธง (Innovative & Flagship Product) ทั้งที่เป็นระบบซอฟท์แวร์ และการผลิตพร้อมจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในระยะต่อไป.

  ส่วนธุรกิจความงามซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสำคัญข้างต้นโดยตรง กอปรกับบริษัทได้จัดทีมผู้บริหารชุดใหม่เพื่อเพิ่มเสริมความแข็งแกร่งในส่วนที่เป็นจุดแข็งและฟื้นฟูในส่วนที่ต้องปรับปรุง แต่ระยะเวลาดำเนินงานไม่สอดรับกับความเร่งด่วนในการใช้กระแสเงินสด และความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการผลสำเร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทุกคณะและฝ่ายบริหารล้วนมีเชื่อมั่นและมีพลังที่จะผลักดันให้ธุรกิจความงามกลับมายืนหยัดมีเกียรติภูมิเป็นผู้นำให้ได้โดยเร็ว.

  ท้ายนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการ สถาบันการเงิน รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง จงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องมือแพทย์และกลับมาอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจด้านความงามอีกครั้ง.